مطالب

از بردیه تا ساریه 
 
 
  از بردیه تا ساریه
  سیدحسن میری؛ عباس شاكری‌ زاده ابیانه
  ناشر: دانشگاه شهید بهشتی
  سال نشر: 1390
  گروه:نقد و پژوهش فرهنگی